تراز :

قطع ناگهانی سخنانی رییس جمهور از شبکه خبر در هنگام انتقاد از احمدی‌نژاد

بازگشت به صفحه اصلی